ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61127097357
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ Local Area Network (LAN) Cable Tester
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์
ราคาที่เสนอ  
 14,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ 14,500.00 บาท