ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 16/2562
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมบำรุงรักษาห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง ประเภทหลายตอน จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เค.ท็อปไลน์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,920,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุษสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เค.ท็อปไลน์ จำกัด 1,920,000.00 บาท