ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117331534
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 630,112.30 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด 630,112.30 บาท