ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117330246
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อชุดดับเพลิงอาคาร (ชุดผ้านอร์แมต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 854,812.30 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 790,000.00 บาท
2 บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด 854,812.30 บาท