ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 61117332161
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อลิฟต์กระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 957,650.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด 957,650.00 บาท