ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 27/2562
ประกาศเรื่อง  
 จ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจและออกแบบ โครงการ Medical Hub จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคาที่เสนอ  
 7,217,600.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7,217,600.00 บาท