ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 3/2562
ประกาศเรื่อง  
 เช่าสัญญาณเครือข่ายสาธารณะชนด Corporate และชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ  
 920,628.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 920,628.00 บาท