ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 2/2562
ประกาศเรื่อง  
 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 200 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,120,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด 3,120,000.00 บาท