ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 1/2562
ประกาศเรื่อง  
 เช่าบริการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ พร. จำนวน 1 ระบบ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ทรีกิ๊ก จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,290,420.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ทรีกิ๊ก จำกัด 1,290,420.00 บาท