ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องทำความเย็น (Air Refrigeration) ของระบบทำความเย็นห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ฐิติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 499,690.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ฐิติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 499,690.00 บาท