ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED จำนวน 5 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 กรุงเทพอาชีวอนามัย
ราคาที่เสนอ  
 449,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 กรุงเทพอาชีวอนามัย 449,400.00 บาท