ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 จ้างตกแต่งสถานที่ ดนตรี และการแสดงในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี งป.61 จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 นายชุติพนธ์ เกตุแก้ว
ราคาที่เสนอ  
 121.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 นายชุติพนธ์ เกตุแก้ว 121.00 บาท