ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คิง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,226,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 ตุณสมบัติเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วน และราคา เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คิง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด 2,226,000.00 บาท