ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงของวพร.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท วินด์เทรด คอนโทรล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,488,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท วินด์เทรด คอนโทรล จำกัด 2,488,000.00 บาท