ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์ชุดประชุม/ปรึกษาทางไกล จำนวน 2 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี่ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 169,809.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วน คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี่ จำกัด 169,809.00 บาท