ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.29/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมอาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วพร.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ทรูุริช ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 4,788,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ทรูุริช ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 4,788,500.00 บาท