ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.27/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องเปลงสัญญาณภาพถ่ายรังสีระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,490,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด 1,490,000.00 บาท