ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.582/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ  
 300,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 300,000.00 บาท