ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.25/2561
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมสนามกีฬา พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เจ.เอส.เอ็นริช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 19,800,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เจ.เอส.เอ็นริช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 19,800,000.00 บาท