ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 494/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ PARACETAMOL TABLETS 500 MG 1000S จำนวน 500 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 100,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วน คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 100,000.00 บาท