ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 550/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ HYOSCINE TABLETS 10 MG 500 S จำนวน 218 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 159,083.32 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด 159,083.32 บาท