ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.171/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างบริการวิชาการในการอบรมโครงการการบริหารทางการพยาบาล ประจำปี งป.61
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที่เสนอ  
 600,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 600,000.00 บาท