ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.22/2561
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย พร.เลขที่ 154 จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พร-นฤมล เทรดดิ้ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 499,700.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะ ถูกต้องและราคาเหมาะสม



รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พร-นฤมล เทรดดิ้ง จำกัด 499,700.00 บาท