ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.508/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อโต๊ะเก้าอี้ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 80 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ศิริเฟอร์นิชิ่ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 156,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะ ถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศิริเฟอร์นิชิ่ง จำกัด 156,000.00 บาท