ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.95/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมอาคารกราบพักชั้นบน รร.นวก.ศวก.พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซีไอจี ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 499,100.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะ ถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซีไอจี ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 499,100.00 บาท