ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.98/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างทำรางเลื่อนตู้หนังสือ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 149,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะ ถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด 149,800.00 บาท