ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อ ETRAVIRINE 200 MG จำนวน 18 BOTT
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 175,073.40 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะ ถูกต้อง และราคา เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด 175,073.40 บาท