ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.413/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ RALTEGRAVIR 400 MG. 60 S จำนวน 24 BOTT
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 174,649.68 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 174,649.68 บาท