ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.20/2561
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัคซีนโรคหัดและหัดเยอรมัน จำนวน 17200 โด๊ส
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มาสุ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,032,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานครบถ้วน คุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มาสุ จำกัด 1,032,000.00 บาท