ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.16/2561
ประกาศเรื่อง  
 เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 200 เครื่อง 6/61
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,080,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสม



รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด 2,080,000.00 บาท