ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.30/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างงานซ่อมแซมอาคาร กอง สน.พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คิง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 194,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คิง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด 194,500.00 บาท