ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.10/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุสายแพทย์ งป.61 จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 150,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด 150,000.00 บาท