ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 กห.0529.7/535
ประกาศเรื่อง  
 จ้างตรวจคัดกรองโลหิตด้วยวิธี NAT จำนวน 2,200 Unit
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ราคาที่เสนอ  
 550,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 550,000.00 บาท