ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.21/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ Tolperisone Hcl Tablets 50 mg 1000 s จำนวน 250 Box
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ที.แมน.ฟาร์มา จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 121,250.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ที.แมน.ฟาร์มา จำกัด 121,250.00 บาท