ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.7/61
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริิษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 129,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริิษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 129,000.00 บาท