ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 จ.1/61
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้า นพร. ภาคการศึกษาที่ 1
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสุรินทร์ กลิ่นบัวแก้ว
ราคาที่เสนอ  
 480,600.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารหลักฐานครบถ้วน มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 คุณสุรินทร์ กลิ่นบัวแก้ว 480,600.00 บาท