ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 81/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อม Control Unit-Generator ของ เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ (F-27 MK200)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 200,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำนหดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ดูเวลล์-เอวีเอชั่น จำกัด 200,000.00 บาท