ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 59/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อม Main Transmission Assembly ของ ฮ.ปด.๑ (S-70B) หมายเลข ๓๒๐๕
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท Sikorsky Helitech
ราคาที่เสนอ  
 15,117,223.20 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท Sikorsky Helitech 15,117,223.20 บาท