ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 40/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อม Main Gearbox ของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ (S-76B)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท Vector Aerospace Helicopter Services Inc.
ราคาที่เสนอ  
 24,621,738.24 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท Vector Aerospace Helicopter Services Inc. 24,621,738.24 บาท