ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 27/60
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมบำรุงตามวงรอบของระบบโซน่าร์แบบชักหย่อน (Helras) SU Battery Pack Replacement
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 6,380,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เอกสารถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด 6,380,000.00 บาท